Referat fra generalforsamlingen 13. marts 2017

Referat fra generalforsamling I Parkinsonforeningen København/Frederiksberg

mandag d. 13. Marts 2017 I Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43, 2300 København S

Der deltog 52 stemmeberettigede medlemmer

Formanden bød velkommen til alle. En særlig velkomst til Erling Emmerik, næstformand i landsforeningen.

Dernæst holdtes et minuts stilhed til minde om de medlemmer, som var gået bort siden sidste generalforsamling. I år var én velkendt blandt medlemmerne. Bjarne Andersen, som havde været med til at starte Ray Kennedy Cup og senest havde været en trofast deltager i Parkinsonkoret sammen med sin hustru. Parkinsonkoret deltog i Bjarnes bisættelse : vi sang ”Hvem kan segla forutan vind.”

Dernæst blev Hans Glendrup valgt som dirigent.

 • Valg af dirigent og stemmetællere : Dirigenten erklærede generalforsamlingen få rettidig indkaldt. Og foreslog flg. ændringer : punkt på dagsorden, Bestyrelsens Visioner for fremtiden foreslog han flyttet ned til efter valgene, idet han mente, at først når bestyrelsen havde fået sin endelige form, kunne man forpligte den på udmeldte visioner.
 • Formanden aflægger beretning om kredsens virksomhed i 2016 : Den skriftlige beretning var op til generalforsamlingen lagt ud på vor hjemmeside www.gribdagen.nu, og formanden kommenterede de enkelte punkter. Dernæst gav Momme Knudsen og Else Lammers deres tillæg til beretningen om deres ’udadvendte’ bidrag til Landsforening og Regions-samarbejde.

Momme Knudsen fortalte om sit virke i Landsforeningens Forretningsudvalg og ligeledes i DH (danske handicaporganisationer)’s Kbh.-afdeling. Han meddelte at han ønskede at få én mere med I arbejdet i DH, kbh. Formanden gva tilsagn om, at hun gerne ville deltage sammen med Momme.

Else Lammers fortalte om sit arbejde i Regionssamarbejdet om forskningsarrangement, Lundbeck-eftermiddag, hvor vi inviterer forskere, som repræsenterer ’spydspidsen’ inden for Parkinsonforskning – og som ofte har modtaget forskningslegater fra Landsforeningens Forskningsfond. I år foregår Lundbeck-eftermiddagen d. 27. September.

Dirigenten åbnede herefter op for spørgsmål og kommentarer. Ingen ønskede ordet og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt tog beretningen til efterretning.

 • Årsregnskab for 2016 : blev fremlagt af vor kasserer, Søren Forchhammer, som kunne fortælle, at revisor havde revideret regnskabet og godkendt det uden bemærk ingen. Revisor var til stede og kunne bekræfte dette.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte regnskabet.

 • Indkomne forslag :

Ang bestyrelsens forslag, så understregede dirigenten, at bestyrelsens forslag ikke indebærer ændringer af vedtægterne, men de gældende vedtægter gør det muligt, at beslutte antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gældende for det kommende år.

1) “Kredsbestyrelsen foreslår : at bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer inkl. formanden”.

Forslaget godkendt af forsamlingen. Afstemning: 6 undlod at stemme resten stemte for – ingen stemte imod.

2) “Kredsbestyrelsen foreslår : at der kan vælges op til 8 suppleanter”

Forslaget godkendt af forsamlingen, hvor 5 undlod at stemme, resten stemte for – ingen stemte imod.

 • Valg af medlemmer til bestyrelsen :
  • Formand : Diana Holm blev genvalgt
  • Bestyrelsesmedlem: Momme Knudsen blev genvalgt
  • Bestyrelsesmedlem: Jørgen Andreasen blev genvalgt
  • Suppleanter : Winnie Kinzi, Per Krogh, Leif Petersen og Eigil Sabroe, alle blev genvalg – og Else Lammers, Hannah Petersen og Jan Dalum Petersen blev valgt.
  • Valg af revisor : genvalgt blev Gert Pedersen
  • Valg af revisorsuppleant : genvalgt blev Jan Dalum Petersen
  • Formanden fremlægger bestyrelsens tanker og visioner: visioner fremlagt på vor hjemmeside www.gribdagen.nu. Formanden kommenterede de enkelte punkter set i relation til den nye bestyrelsesstruktur med en bestyrelse på 6 personer, som mødes en gang om måneden– ferier undtaget. Dertil nedlæggelse af Forretningsudvalg. Og op til 8 suppleanter og dertil klubformænd, som deltager på møder 3-4 gange i årets løb. 
 • Eventuelt
  • Søren Forchhammer bekendtgjorde, at han fratræder med udløb af sin valgperiode i 2018, hvorfor der er behov for, at interesserede melder sig. Man kan kontakte Søren selv eller formanden.
  • Hannah, som synger i Parkinson-koret bad forsamlingen med hende udtrykke sin glæde ved at bestyrelsens medlemmer påtog sig dette store arbejde for alle kredsens medlemmer.
  • Benny Jensen, som har beklædt en post i kredsbestyrelsen i 6 år, og som stopper pga. sin sygdoms udvikling, blev takket for sin indsats.
  • Birgit Sæhl bliver takket for sin indsats via mail.

Generalforsamlingen var således slut og formanden takkede dirigenten – og de fremmødte medlemmer for en livlig debat.