Beretning for 2019

Syng med, det er sundt! Sang er sundt, især når det foregår i flok. Fællessangen giver godt humør og lavt stressniveau”. (forsiden af Samvirke dec. 2019).

Dette citat illustrerer så fint den aktivitet, som vi har størst succes med i kredsen: Parkinsonkoret!  
Hver mandag mellem 17 og 19 mødes 15-20 medlemmer i Allehelgens Kirke og synger sammen. Vor korleder Karen Meyer sørger for et bredt repertoire med passende udfordringer, så ingen keder sig eller føler, at det er for svært. Fra tid til anden vælger et medlem at stoppe pga sygdommens fremadskriden. Det er trist hver gang, men vi ved, at sådan er det, og mange bevarer kontakten til korets medlemmer. Men det betyder også, at der altid er plads til en til, som har lyst til at deltage. 
Dette var en opfordring! Kom og vær med, se hvad der foregår. 

Men foruden Parkinsonkoret har der været andre lokale aktiviteter: på Sølund har Anne-Marie og Søren Lam i efteråret stået for afholdelse af 3 aktiviteter. Og det har været et bredt repertoire spændende fra Dans-med-Parkinson-instruktør Linh Le med pd-dans og kostvejleder Tina Testrup over den i foreningen velkendte, pensionerede neurolog Anne Korsgaard (Odense) og sidst men ikke mindst følger Parkinson ambassadør Anne-Mette Fogh Rasmussen i januar.

Vor kommunikation med medlemmerne foregår, som I sikkert ved via 1) vor hjemmeside: www.gribdagen.nu og ved 2) nyhedsbreve, og ved 3) mails, som udsendes efter behov. Landsforeningen har i foråret efter, at den nye EU-dataforordning trådte i kraft d. 25. maj 2018 indskærpet kredsene at udøve omhu og påpasselighed ved omgangen med medlemmers data. ”Lovens sigte er at beskytte forbrugere, sikre gennemsigtighed og bedre databeskyttelse”. Så det har vi arbejdet med i dette år.

Vort lån af lokaler på Sølund hviler på et samarbejde, hvor vi i maj påtog os at bidrage med ”Fællessang på Sølund” med de 2 glade musikanter ”Henning og Leif”, som underholdt en sal fuld af beboere fra Sølund og en del af vore egne medlemmer. Det blev en skøn eftermiddag. Henning og Leif kender klientellet, så der blev drukket kaffe og spist kage – og sunget med af alle kræfter af os alle. 

regionsniveau har vi fortsat samarbejdet mellem de 3 kredse i Hovedstadsregionen: Nordsjælland, Storkøbenhavn og fra os har Diana deltaget. Det har foreløbig manifesteret sig i samarbejde omkring: Lundbeckeftermiddagen i september, Sund Livsstilsmesse også i september, og samarbejde om det afsluttende arrangement på Dans Med Parkinson-projekt d. 2.november. Og det er planen, at fortsætte dette velfungerende samarbejde. 

Vore 2 nye bestyrelsesmedlemmer er begge kommet godt fra start: 

Søren Bjarnø har arrangeret  vandringer i det indre København med godt fremmøde. 

Lisbeth Viberg er ved at få styr på sekretærjobbet, et større projekt, når man også lige skal lære noget om, hvordan ’hele Parkinson-verden’ fungerer!

Søen Bjarnøe blev i løbet af året valgt til kredsens kontakt til Københavns kommune. I den funktion stod han på Københavns rådhus med en Parkinson-stand med temaet : ”Sorg og krise”.

Lisbeth Viberg har engageret sig i et samarbejde med at få genetableret det landsdækkende netværk ”Klub Ene”, hvor hun i samarbejde med 3 andre fra forskellige egne af landet, skal få pustet liv i tidligere så levende ”Klub Ene”.

Søren Bjarnøe og Diana Holm deltog på Frederiksberg Bibliotek i en konference arrangeret af Ældresagen på Frb. Den handlede om høretab og de dertil hørende problemer.

Merethe Grip har fortsat sit solide arbejde med vore pårørendegrupper. Det er vi rigtig glade for – og lidt stolte af. Det må også være kommet Sekretariatet for Landsfoeningen for øre, for hun er nu headhuntet til at deltage i planlægning og udførelse af landsdækkende kurser. 

Merethe Grip og Diana har som vanligt holdt møde for nye medlemmer. En eftermiddag i foråret deltog 12. Her fortalte vi lidt om foreningen, og deltagerne fortalte om sig selv, og om de oplevelser, de havde haft i forbindelse med diagnosticering og tiden derefter. Det er altid en helt særlig og bevægende eftermiddag, og heldigvis har vi fået en lidt fastere kontakt til nogle af deltagerne. Bl.a. fik vi kontakt til medlem Lasse Rydberg, som i efteråret udgav en digtsamling: ”Barnevognscafeen. – og andre digte om alderdom”. Lasse Rydberg læser op af sine digte efter generalforsamlingen d. 2. marts.

Og julefesten blev igen i år holdt på Sølund arrangeret af Merethe Grip og Anne-Marie Lam og med besøg af Parkinsonkoret, og det skaber jo en dejlig julestemning.

Og så har Jørgen Andreasen valgt at stoppe med sit lokale arbejde. Han fortsætter dog i en arbejdsgruppe under Landsforeningen, så han vil stadig interessere sig for forskningen omkring Parkinsons sygdom. Vi siger tak til Jørgen for indsatsen og ønsker ham god energi med det fortsatte virke.

Det betyder jo, at der bliver behov for nye kræfter. Vi opfordrer derfor medlemmer med lyst og gode kompetencer til at melde sig. Der er behov for nye folk. Mht. de kompetencer vi efterspørger, så er det rigtig svært at definere, for somme tider kommer nye medlemmer med helt nye idéer, som f.eks. Søren Bjarnøs ”Byvandringer”, som vi ikke har haft før. Men vi har altid behov for folk, som har lyst til at stå for et arrangement eller 2 eller noget ganske andet. 

I det forgangne år har vi ikke magtet at lave alle de arrangementer, som vi havde lyst til og planer om. Sådan er det i en gruppe, som består af frivillige. Undertegnede må påtage mig min del af ansvaret, fordi jeg i slutningen af sommerferien blev klar over, at jeg skulle flytte til ny og mindre bolig. Det har været planlagt gennem flere år, men tidspunktet var ikke til at forudse, så jeg har været ”underdrejet” det meste af efteråret i kredsarbejdet. Især Akaciegården har været forfordelt. Men det glæder jeg mig til at rettet op på i det nye år.

Og mht økonomi: så har vi ikke kunnet bruge ALLE de midler vi har modtaget fra henholdsvis Landsforeningen og fra vore §18-ansøgninger. Det beklager vi – så her er endnu et incitament til at øge aktiviteterne.

Suppleanter plejer ikke at have ”faste opgaver”. Men det har Leif Petersen haft. Leif er nemlig vor ’faste mand’ i Frederiksberg kommune. I den egenskab deltager han fast i møder med de øvrige patientforeninger i Sundhedshuset. Derfor har han også deltaget i planlægning og afvikling af en særdeles velbesøgt ”Eftermiddag for pårørende” i Kedelhallerne på Frb. 

Jan Petersen er ligeledes en suppleant med en ’fast opgave’, idet Jan deltager som it/teknik-mand ved stort set alle vore arrangementer. I har sikkert set ham ved disse lejligheder. Lige som han stadig har god kontakt til Landsforeningens Yngre-gruppe.

Og det vil være helt relevant her at minde om, at Jan Petersen i 2019 blev koordinator for Parkinson Unity Walk, et arbejde som forløber over hele året fra maj, hvor det løber af stablen Umiddelbart derefter går planlægningen af næste års ”Walk” i gang. Det er vel det største ”projekt” i hele landsforeningen. 

Apropos suppleanter og faste opgaver: vi oplever at nogen suppleanter aldrig rigtig når at få en fornemmelse af, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på og dermed falder fra. Det kan der være mange forklaringer på. 
Men i bestyrelsen kommer vi med et forslag til generalforsamlingen Forslaget har til hensigt mere fast at knytte personer, som gerne vil udføre et stykke arbejde, men ikke ønsker det ’brede engagement’, som bestyrelsesarbejdet jo er, og således nedlægge det mere vage begreb suppleant. Så vil nogen måske spørge: hvad så hvis et medlem må stoppe midt i perioden ? Dertil må vi svare, at der kun er et år mellem generalforsamlinger, så i praksis betyder det blot, at et nyt medlem skal vælges på den næste generalforsamling. Til gengæld vil vi måske komme til at kende vore ’ressourcepersoner’ så meget bedre, og at der blandt dem kan findes et nyt (velforberedt) bestyrelsesmedlem.

Og sidst men bestemt ikke mindst, så har Jørgen Andreasen og Diana Holm deltaget i Hovedbestyrelsens 3 årlige møder og Diana er valgt til Forretningsudvalget i landsforeningen. Så vi har rigelig lejlighed til at gøre vore medlemmers interesse gældende i landsforeningens arbejde.

Vel mødt til generalforsamlingen. 

Husk at : tilmelder man sig på mail: bestyrelsens@gribdagen.nu, så kan man få en sandwich og lidt at drikke – inden generalforsamlingen.  

På bestyrelsens vegne
Diana holm, kredsformand